Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„Zdobądź darmowy dostęp do HeyEdu na miesiąc.”

§1. Zasady ogólne

Organizatorem Konkursu „Zdobądź darmowy dostęp do HeyEdu na miesiąc.” (dalej Konkurs) jest Rafał Woźniak z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Litewska 4/25. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pomocą serwisu LinkedIn.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:

imienia i nazwiska oraz adresu email w celu kontaktu ze zwycięzcą i przekazania dostępu. 

§2. Słownik pojęć

Uczestnik – to osoba, mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w konkursie poprzez przejścia przez zadania umieszczone kolejno na LinkedIn, w arkuszu Excela i wysłane poprzez wiadomość e-mail, i która zapoznała się i zaakceptowała regulamin Konkursu.

§3. Zasady Konkursu

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 marca 2023 roku i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).

W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.

Odpowiedzi na podane zadania oraz przesłanie autentycznych danych po ogłoszeniu zwycięzcy jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.

Zadanie konkursowe polega na: przesłaniu na podanym w toku zadań adres e-mail zrzutu ekranu z postem na LinkedIn lub Twitter z opisem możliwości wzięcia udziału w niniejszym konkursie wraz z oznaczeniem @HeyEdu.

Użytkownik, biorąc udział w konkursie – zwłaszcza w zadaniu konkursowym podanym §3 pkt 5 – zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.

Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowanie w formie przysłanego e-maila w odpowiedzi na wykonane zadania opisane w poście na LinkedIn. Przesłanie wiadomości  e-mail z zrzutem ekranu oznacza zgodę na jej wykorzystanie we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.

Jedna osoba może dodać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

W Konkursie zostaną przyznane 3 dostępy do HeyEdu na okres 1 miesiąca. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana nie później niż 30 marca 2023 w postaci dedykowanego posta w serwisie LinkedIn.com.

Spośród przesłanych odpowiedzi Organizator wybierze trzy, których autorzy nagrodzeni zostaną dostępem do Platformy HeyEdu na 1 miesiąc. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Po ogłoszeniu wyników zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych niezbędnych do przekazania dostępu – adresu e-mail, imienia i nazwiska. Nie podanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

Jako kryterium wyboru zwycięzców, komisja zastrzega sobie: wybór pierwszych najciekawszych rozwiązań poszczególnych zadań.

§4. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

2. Zgłoszenie nie może być niezgodne z celem działań promocyjnych.

3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §4 ust. 1-2.

§ 5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników za pomocą publikacji posta w serwisie linkedin.com co najmniej na 3 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis LinkedIn.